Informacja o ogłoszeniu upadłości LINEA-SYSTEMY CHŁODNICZE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, KRS 0000159202

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 20 czerwca 2023 r. sygn. akt. KR1S/GU/1376/2022 ogłoszona została upadłość LINEA-SYSTEMY CHŁODNICZE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, KRS 0000159202, NIP 6790004750, siedziba: Kraków, adres: ul. płk. Stanisława Dąbka 10, 30-732 Kraków. Przedmiotowym postanowieniem Sąd wyznaczył syndykiem masy upadłości- Doradcę restrukturyzacyjnego Piotra Łuczaka.

Po ogłoszeniu upadłości postępowanie będzie prowadzone pod sygn. akt KR1S/GUp/61/2023.

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest w systemie teleinformatycznym Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), w związku z tym należy dokładnie zapoznać się z załączonymi pouczeniami dotyczącymi trybu dokonywania czynności sądowych i pozasądowych z użyciem tego systemu, w szczególności ze sposobem wnoszenia pism i dokonywania zgłoszeń wierzytelności, które w niniejszym postępowaniu upadłościowym muszą być składane elektronicznie za pośrednictwem systemu KRZ. Z uwagi na powyższe jakiekolwiek pismo (w tym zgłoszenie wierzytelności) złożone poza systemem (z pewnymi wyjątkami, o których mowa w pouczeniach) nie wywoła skutków prawnych.

Zgłoszeń wierzytelności należy dokonywać w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia informacji o ogłoszeniu upadłości dłużnika na tablicy obwieszczeń Krajowego Rejestru Zadłużonych (https://krz.ms.gov.pl/). Termin na dokonywanie zgłoszeń wierzytelności  w niniejszym postępowaniu upadłościowym mija w dniu 20 lipca 2023 roku.

Uwaga: Zgłoszeń wierzytelności należy dokonywać do akt: KR1S/GUp-Zw/61/2023.

Zryczałtowanych kosztów postępowania wynikłych ze zgłoszenia wierzytelności po upływie wyznaczonego terminu (art. 235 prawa upadłościowego) należy dokonywać na rachunek masy upadłości nr 06 1750 1048 0000 0000 0300 0672 (15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – w 2022 r. jest to kwota 1.010,49 zł).

Autor:

Opublikowano

23.06.2023r.

Warto przeczytać:

Chcesz skorzystać
z naszych usług?

Zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące możliwej współpracy.

Skorzystaj z uniwersalnego formularza kontaktowego lub zadzwoń bezpośrednio do jednego z naszych oddziałów.

  Siedziba:
  Kraków


  tel. +48 602 153 910
  ul. Moniuszki 2A/2
  31-513 Kraków

  Oddział
  Rzeszów


  tel. +48 602 153 910
  ul. Wincentego Pola 18
  35-021 Rzeszów

  Oddział
  Katowice


  tel. +48 602 153 910
  ul. Brynowska 16
  40-585 Katowice